close

學數學一直是許多人的夢魘。然有人卻找出妙方,將夢魘變成夢艷。話不多說,來看看數字的奇妙之處吧!

無三不成理:
  3 x 37 = 111
  6 x 37 = 222
  9 x 37 = 333
12 x 37 = 444
15 x 37 = 555
18 x 37 = 666
21 x 37 = 777
24 x 37 = 888
27 x 37 = 999

神奇的平方:

                  1  x  1                   = 1
                11  x  11                 = 121
              111  x  111               = 12,321
           1,111  x  1,111            = 1,234,321
         11,111  x  11,111          = 123,454,321
       111,111  x  111,111        = 12,345,654,321
    1,111,111  x  1,111,111     = 1,234,567,654,321
  11,111,111  x  11,111,111   = 123,456,787,654,321
111,111,111  x  111,111,111 = 12,345,678,987,654,321

唯一獨剩:
                 0 x 9 + 1 = 1
                 1 x 9 + 2 = 11
               12 x 9 + 3 = 111
             123 x 9 + 4 = 1111
           1234 x 9 + 5 = 11111
         12345 x 9 + 6 = 111111
       123456 x 9 + 7 = 1111111
     1234567 x 9 + 8 = 11111111
   12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10 = 1111111111

開始、倒數:

                1 x 8 + 1 = 9
              12 x 8 + 2 = 98
            123 x 8 + 3 = 987
          1234 x 8 + 4 = 9876
        12345 x 8 + 5 = 98765
      123456 x 8 + 6 = 987654
    1234567 x 8 + 7 = 9876543
  12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

黃金一路發:
                 0 x 9 + 8 = 8
                 9 x 9 + 7 = 88
               98 x 9 + 6 = 888
             987 x 9 + 5 = 8888
           9876 x 9 + 4 = 88888
         98765 x 9 + 3 = 888888
       987654 x 9 + 2 = 8888888
     9876543 x 9 + 1 = 88888888
   98765432 x 9 + 0 = 888888888
  987654321 x 9 - 1 = 8888888888
9876543210 x 9 - 2 = 88888888888


其實學數學也會很好玩!

arrow
arrow
    全站熱搜

    白蚓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()